CCS (carbon capture and storage) w przemyśle

Redukcja emisji CO2 w branży cementowej kluczowa dla osiągnięcia celów klimatycznych

Zmniejszanie emisji dwutlenku węgla w sektorze cementowym jest kluczowe dla osiągnięcia zeroemisyjności w budownictwie. Dekarbonizacja jest ważnym narzędziem wspierającym realizację celów klimatycznych i  wytycznych nałożonych przez prawodawstwo Unii Europejskiej, w tym likwidację bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w 2034 roku.

Czy możliwa jest całkowita redukcja CO2 w sektorze cementowym?

Podstawowym składnikiem cementu jest klinkier. Polski sektor cementowy jest jednym z najnowocześniejszych w Europie. Począwszy od lat 90-tych zainwestował ponad 10 mld zł w modernizację swoich zakładów. Jednak proces produkcji cementu nierozerwalnie wiąże się z wypalaniem kamienia wapiennego, w trakcie którego powstaje emisja CO2. Na świecie nie ma innej technologii produkcji cementu. Pomimo eliminacji emisji powstających wokół samego procesu, przemysł cementowy wciąż emituje emisje z wypalania skał wapiennych.

Obecnie jedyną dostępną metodą całkowitego ograniczania emisji dwutlenku węgla jest technologia CCS/CCUS. Dlatego jest ona zalecana do stosowania w wysokoemisyjnej branży cementowej i kluczowa dla osiągnięcia zeroemisyjności w branżach energochłonnych.

CCS (carbon capture and storage) —technologia wychwytywania i magazynowania CO2 – to proces obejmujący wychwycenie dwutlenku węgla emitowanego w procesach rozkładu węglanów wapnia i magnezu oraz spalania paliw, transport skroplonego gazu do składowiska oraz wtłoczenie CO2 do głębokich warstw geologicznych Ziemi i jego trwałe, bezpieczne składowanie.

CCUS — technologia wychwytywania, transportu, utylizacji i magazynowania CO2

Zeroemisyjna cementownia

Projekt Kujawy Go4ECOPlanet to element strategii zrównoważonego rozwoju Holcim Polska i Grupy Holcim, której jednym z głównych celów jest kompleksowa dekarbonizacja procesów przemysłowych.

Już w 2027 roku Cementownia Kujawy stanie się pierwszą w Polsce i jedną z pierwszych na świecie cementowni zeroemisyjnych.

Realizacja projektu Kujawy Go4ECOPlanet wyeliminuje ok. 10 mln ton CO2 w ciągu 10 lat, czyli 1 mln CO2 ton rocznie.

Ważnym założeniem projektu jest promocja zastosowania CCS w innych gałęziach przemysłu, szczególnie energochłonnych i możliwość replikacji w innych zakładach przemysłowych.

W Europie działania w kierunku CCS są prowadzone m.in. w Szwecji, Niemczech, Norwegii i Belgii. W Polsce prowadzone są pilotażowe projekty na małą skalę związane z wychwytem dwutlenku węgla. Kujawy Go4ECOPlanet to pierwszy projekt, który dzięki użyciu technologii Cryocap™ FG doprowadzi do wychwycenia 100 proc. dwutlenku węgla emitowanego przez cementownię.

CCS w przemyśle

Dwutlenek węgla można wychwytywać bezpośrednio ze źródła przemysłowego, takiego jak piec cementowy, przy użyciu różnych metod, w tym absorpcji, adsorpcji, zapętlania chemicznego, separacji gazów membranowych lub uwadniania gazów. W Cementowni Kujawy zostanie zastosowana technologia kriogeniczna Cryocap™ FG  firmy Air Liquide, która  pozwoli na całkowitą redukcję emisji CO2 z produkcji cementu w projekcie Kujawy Go4ECOPlanet.

CCS wdrażane jest w różnych gałęziach przemysłowych światowych gospodarek: USA, Chinach, Norwegii, Francji, czy Holandii. Grupa Holcim realizuje w tym momencie 20 pilotażowych projektów tego rodzaju w różnych państwach. Według danych Global CCS Institute pod koniec 2020 roku na świecie powstawało lub funkcjonowało prawie 100 instalacji służących do wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla. W sumie mogły one przechwycić ok. 40 mln ton CO2 rocznie.

Nowe miejsca pracy

Istnieją badania wskazujące, że rozwój CCS może na świecie wygenerować łącznie aż 50 000 miejsc pracy. Dzięki takim projektom, jak Kujawy Go4ECOPlanet Polska może objąć pozycję lidera w dziedzinie wychwtywania dwutlenku węgla.

Potencjał replikacji na skalę europejską

Projekt Kujawy Go4ECOPlanet jest kamieniem milowym w dekarbonizacji całego łańcucha w sektorze budowlanym. Zastosowanie technologii Cryocap™ na skalę przemysłową pozwoli na replikację CCS w innych gałęziach przemysłu w całej Europie.

Inicjatywa dekarbonizacji

Projekt Kujawy Go4ECOPlanet to element strategii zrównoważonego rozwoju Holcim Polska i Grupy Holcim, której jednym z celów jest kompleksowa dekarbonizacja procesów przemysłowych.