Polityka prywatności

Informacja dotycząca Ochrony Danych

Powitanie

Holcim ceni sobie Państwa jako swoich klientów lub jako inne osoby, które są zainteresowane Holcim, a także naszymi produktami, technologiami czy usługami. W trakcie naszych wzajemnych relacji będziemy gromadzić oraz przetwarzać niektóre Państwa dane osobowe. Niniejsza informacja dotycząca Ochrony Danych wyjaśnia, w jaki sposób Holcim będzie korzystać z udostępnionych przez Państwa danych osobowych oraz informuje o prawach i możliwościach, jakie przysługują Państwu w związku z tym. Informacja dotyczy Danych Osobowych udostępnionych przez Państwa Holcim oraz danych pozyskanych na ich podstawie. Informacje użytkowe, które są gromadzone za pomocą plików cookies lub innych technologii śledzenia w sieci podlegają naszej Polityce plików cookies, którą można znaleźć na właściwej stronie internetowej Holcim.

Kto odpowiada za Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą kontrolowane przez Holcim Polska S.A. z siedzibą Małogoszczu, ul. Warszawska 110, kraj: Polska lub przez inny podmiot zrzeszony z Holcim podany w korespondencji, którą Państwo otrzymacie, będący administratorem danych osobowych lub przez grupę podmiotów będących jednocześnie współadministratorami danych odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz integralność Państwa danych osobowych. Lista podmiotów Grupy Holcim jest dostępna w linku.

Do jakich celów wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie do następujących celów („Dopuszczalne Cele"):

 • Planowania, prowadzenia, zarządzania oraz administrowania Państwa (lub strony trzeciej, z którą są Państwo powiązani) umownymi relacjami biznesowymi z Grupą Holcim, np. poprzez realizację transakcji oraz zamówień produktów lub usług, przetwarzanie płatności, przeprowadzanie czynności rachunkowych, rewizyjnych, rozliczeniowych oraz windykacyjnych, organizowanie wysyłek oraz dostaw, ułatwianie napraw oraz świadczenie usług wspierających oraz zapewnianie innych usług lub rzeczy, o które mogli się Państwo do nas zwrócić;
 • Utrzymania bezpieczeństwa oraz ochrony naszych produktów, usług oraz stron internetowych lub innych systemów, zapobiegania oraz wykrywania zagrożeń dla bezpieczeństwa, oszustw oraz innych działań przestępczych lub szkodliwych;
 • Zapewnienia obowiązku przestrzegania zgodności z prawem, takiego jak kontrola przestrzegania przepisów lub obowiązek prowadzenia ewidencji (np. na mocy prawa antymonopolowego, przepisów eksportowych, sankcji handlowych i przepisów dotyczących embarga, przepisów zapobiegających łapówkarstwu i korupcji oraz przepisów wewnętrznych, lub by zapobiegać przestępstwom urzędniczym albo praniu brudnych pieniędzy), co może obejmować zautomatyzowane sprawdzenie Państwa danych kontaktowych i identyfikacyjnych na stosownych listach sankcjonowanych stron oraz skontaktowanie się z Państwem w celu potwierdzenia Państwa tożsamości w przypadku potencjalnego dopasowania lub zarejestrowanie Państwa interakcji ze stronami trzecimi, co może być istotne dla celów ochrony konkurencji;
 • Rozstrzygania sporów, dochodzenia realizacji naszych umów oraz wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń lub
 • Zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi np. dotyczącymi prowadzenia dokumentacji sprzedaży do celów podatkowych lub wysyłania powiadomień oraz innych informacji tak jak wymaga tego prawo.

Nie będziemy wykorzystywać Państwa danych osobowych do podejmowania jakichkolwiek automatycznych decyzji dotyczących Państwa ani tworzenia profili innych niż opisane powyżej.

Podstawy prawne do przetwarzania Państwa danych osobowych zostały zawarte w Artykule 6 Europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. W zależności od powyższych Dozwolonych Celów, do których wykorzystujemy Państwa dane osobowe, ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji umowy lub innego porozumienia biznesowego z Holcim lub konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych albo jest niezbędne do celów naszego uzasadnionego interesu, zawsze jednak pod warunkiem, że Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności nie okażą się nadrzędne. Ponadto przetwarzanie może się opierać na Państwa zgodzie, jeśli jednoznacznie została ona nam udzielona.

Jakie dane osobowe zbieramy?

Możemy w szczególności gromadzić oraz przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

 • Informacje kontaktowe, takie jak pełne imię i nazwisko, adres służbowy, numer telefonu służbowego, numer służbowego telefonu komórkowego, numer faxu służbowego oraz służbowy adres email,
 • Dane płatnicze, takie jak konieczne dane do przetwarzania płatności oraz zapobiegania oszustwom, w tym numery kart kredytowych i debetowych, numery kodów zabezpieczających oraz inne informacje związane z fakturowaniem;
 • Dalsze informacje związane z prowadzeniem działalności konieczne do przetwarzania w ramach projektu lub relacji umownej z Holcim lub informacje dobrowolnie udostępnione przez Państwa takie jak złożone zamówienia, dokonane zapłaty, wnioski oraz projekty;
 • Informacje zebrane z publicznie dostępnych źródeł, baz spójności danych oraz agencji badających zdolność kredytową klienta; a także
 • Jeśli jest to wymagane w celu zachowania zgodności z prawem: informacje na temat istotnych oraz ważnych sporów sądowych lub innych postępowań sądowych przeciwko Państwu lub związanej z Państwem stronie trzeciej oraz informacje na temat wzajemnych relacji z Państwem, które mogą okazać się istotne dla celów ochrony konkurencji.
 • Szczególne kategorie Danych Osobowych. W związku z rejestracją na oraz zapewnieniem wstępu na imprezę lub seminarium możemy zwrócić się do Państwa z prośbą o informacje dotyczące Państwa zdrowia w celu określenia oraz uwrażliwienia na wszelkie Państwa niepełnosprawności oraz specjalne wymagania dietetyczne. Państwa zgoda jest podstawą do wszelkiego korzystania z takich informacji. Jeśli nie udzielą nam Państwo takich informacji na temat niepełnosprawności oraz specjalnych wymagań dietetycznych, nie będziemy w stanie podjąć żadnych odpowiednich środków ostrożności.
 • Pozostałe Dane Osobowe Okazjonalnie możemy zwrócić się z prośbą do Państwa o udzielenie nam informacji na temat Państwa daty urodzenia, zwyczajów lub preferencji w celu wysłania Państwu wiadomości z życzeniami w ważnych dla Państwa dniach. Państwa zgoda jest podstawą do wszelkiego korzystania z takich informacji.

Jak zbieramy dane osobowe

Będziemy gromadzić Państwa dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od Państwa. Nie pozyskujemy danych osobowych od stron trzecich za wyjątkiem tych, które zostały określone w niniejszym dokumencie (np. informacje z publicznie dostępnych źródeł, baz spójności danych oraz agencji badających zdolność kredytową klienta).

Jak chronimy Państwa dane osobowe?

Utrzymujemy fizyczne, elektroniczne i proceduralne zabezpieczenia zgodnie z najnowocześniejszymi wymaganiami technicznymi i przepisami prawa z zakresu ochrony danych, aby chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem lub włamaniem. Zabezpieczenia te obejmują wdrożenie określonych technologii i procedur opracowanych, by chronić Państwa prywatność, takich jak bezpieczne serwery, zapory ogniowe i szyfrowanie SSL. Zawsze będziemy ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Komu będziemy udostępniać Państwa dane osobowe?

Możemy udostępniać Państwa dane osobowe:

 • Spółkom zrzeszonym z nami w grupie Holcim na całym świecie, jeżeli jest to dozwolone zgodnie z prawem i w zakresie niezbędnym do realizacji Dozwolonych Celów. W takich przypadkach te podmioty będą następnie wykorzystywały dane osobowe do tych samych celów i na takich samych warunkach, jak te opisane w niniejszej Informacji dotyczącej prywatności danych. Lista podmiotów Grupy Holcim jest dostępna w linku.
 • Usługodawcom (tak zwanym podmiotom przetwarzającym dane) w ramach lub poza Grupą Holcim, w kraju lub zagranicą, np. wspólne centra usług, poinstruowanym przez nas, by przetwarzać dane osobowe w Dozwolonych Celach w naszym imieniu i wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami. Holcim zachowa kontrolę i pozostanie w pełni odpowiedzialny za Państwa dane osobowe oraz wykorzysta odpowiednie zabezpieczenia, których wymaga obowiązujące prawo, aby zapewnić integralność i bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, gdy angażujemy takich usługodawców.
 • Wszelkim sądom, organom ścigania, organom regulacyjnym lub prawnikom, jeżeli jest to prawnie dozwolone i konieczne do spełnienia obowiązku prawnego lub wykazywania zasadności, wniesienia lub obrony roszczeń.
 • W innych przypadkach będziemy ujawniać Państwa dane osobowe tylko, kiedy Państwo nam to zlecą lub wyrażą na to zgodę, gdy będzie tego wymagało od nas obowiązujące prawo i przepisy lub otrzymamy oficjalne albo sądowe żądanie, by to zrobić, lub gdy będziemy podejrzewać, że doszło do oszustwa lub działań przestępczych

Gdzie przetwarzamy Państwa dane osobowe

Holcim jest przedsiębiorstwem działającym na całym świecie. W toku prowadzenia działalności gospodarczej możemy przekazywać Państwa dane osobowe również odbiorcom w krajach poza Europejskim Obszarem Ekonomicznym („kraje trzecie”), w których obowiązujące prawo nie zapewnia takiego samego poziomu ochrony, co prawo w Państwa ojczyźnie. Gdy będziemy to robić, będziemy działać zgodnie z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ochrony danych osobowych i zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia, by zapewnić bezpieczeństwo i integralność Państwa danych osobowych, w szczególności poprzez zawarcie unijnych Standardowych Klauzuli Umownych, które są dostępne na stronie internetowej pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004D0915&from=EN oraz pod adresem http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN. Mogą się Państwo z nami kontaktować w każdej chwili, korzystając z podanych poniżej danych kontaktowych, jeżeli pragną Państwo uzyskać więcej informacji na temat takich zabezpieczeń.

Państwa prawa w zakresie ochrony danych

Z zastrzeżeniem pewnych warunków prawnych, mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do danych osobowych oraz ich poprawienia lub usunięcia, a także ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących Państwa. Mają Państwo także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wnioskowania o przeniesienie danych. W szczególności mają prawo Państwo zażądać kopii Państwa danych osobowych, które posiadamy. Jeśli będą Państwo korzystać z tej możliwości wielokrotnie, możemy za to pobrać odpowiednią opłatę. Proszę zapoznać się z artykułami 15-22 ogólnego unijnego rozporządzenia o ochronie danych (GDPR), aby uzyskać szczegółowe informacje na temat swoich praw w zakresie ochrony danych.

W przypadku, któregokolwiek z powyższych żądań prosimy o przesłanie opisu Państwa danych osobowych, o które chodzi oraz podanie swojego imienia i nazwiska, swojego numeru klienta (lub innego numeru identyfikacyjnego Holcim) korzystając z danych kontaktowych poniżej. Być może będziemy od Państwa wymagać dodatkowego dowodu, aby potwierdzić tożsamość w celu ochrony Państwa danych przed nieuprawnionym dostępem. Uważnie rozważymy Państwa wniosek i może się zdarzyć, że będziemy chcieli z Państwem omówić, w jaki sposób najlepiej będzie spełnić to żądanie.

Jeśli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych to można taką zgodę wycofać w każdej chwili ze skutkiem na przyszłość, tj. wycofanie zgody nie wpływa na praworządność przetwarzania w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem. W przypadku wycofania zgody możemy nadal przetwarzać dane osobowe, gdy istnieje inna podstawa prawna takiego przetwarzania.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek obawy związane z tym jak Państwa dane osobowe są przez nas traktowane lub pragną Państwo złożyć skargę, mogą się Państwo z nami skontaktować korzystając z danych podanych poniżej, abyśmy mogli zbadać sprawę. Jeśli nie będą Państwo usatysfakcjonowani naszą odpowiedzią lub uznają, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzoru ochrony danych osobowych w swoim kraju.

Co jeśli nie mam 18 lat

Osoby poniżej 16 lat powinny koniecznie uzyskać zgodę rodzica / opiekuna przed podaniem nam swoich danych osobowych. Osobom poniżej 16 roku życia nie wolno przekazywać nam swoich danych osobowych bez takiej zgody.

Czy wymagane jest podawanie danych osobowych

Ogólną zasadą jest, że dane osobowe podają Państwo całkowicie dobrowolnie; zasadniczo odmowa zgody lub udostępnienie danych osobowych nie niesie za sobą żadnych negatywnych skutków dla Państwa. Jednakże, w pewnych okolicznościach Holcim nie może podjąć działań bez pewnych danych osobowych, ponieważ, na przykład, te dane osobowe są wymagane do przeprowadzenia prawnie wymaganych kontroli zgodności. W takich przypadkach, jeśli nie podadzą nam Państwo swoich danych osobowych, możemy nie być w stanie zapewnić Państwu tego, o co się do nas zwrócili.

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy już nie będzie uzasadnionego wymogu posiadania ich do Dozwolonych Celów lub Państwo wycofają swoją zgodę, (jeśli dotyczy), a my nie będziemy zobowiązani zgodnie z prawem nadal przechowywać takie dane lub nie będziemy w inny sposób uprawnieni, by to robić. W szczególności zachowamy Państwa dane osobowe, gdy będzie to konieczne, by Holcim mógł dochodzić roszczenia lub bronić się przed roszczeniem, do końca odpowiedniego okresu przechowywania lub do czasu uregulowania przedmiotowych roszczeń.

Aktualizacje niniejszej informacji dotyczącej ochrony danych

Niniejsza Informacja dotycząca prywatności danych była ostatnio aktualizowana w lutym 2024 roku. Zastrzegamy sobie prawo do okresowego wprowadzania zmian i korygowania niniejszej Informacji dotyczącej prywatności danych, aby odzwierciedlała zmiany w sposobie, w jakim wykorzystujemy Państwa dane osobowe lub zmiany w wymogach prawnych. W razie jakichkolwiek takich zmian opublikujemy zmienioną Informację dotyczącą prywatności danych na naszej stronie internetowej lub udostępnimy ją w inny sposób.

Jak się z nami skontaktować

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania, chcą wyrazić swoją opinię lub dochodzić swoich praw, proszę skontaktować się z nami, korzystając z następującego adresu:
 

Krzysztof Radtke - Inspektor Ochrony Danych

pl-m-inspektor-ochrony-danych@holcim.com

 

Mogą się Państwo z nami skontaktować, także w formie pisemnej korzystając z poniższych danych kontaktowych:

 

Holcim Polska S.A.

 ul. Warszawska 110, 28-336 Małogoszcz

 

Współadministratorzy:

HOLCIM POLSKA S.A. z siedzibą w Małogoszczu adres: ul. Warszawska 110 (28-366) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000062569, NIP 5261060765, kapitał akcyjny 811.329.500 PLN opłacony w pełni

HOLCIM KRUSZYWA SP. Z O.O. z siedzibą w: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142B, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000069305, NIP 5210411806, REGON 010415851, o zarejestrowanym kapitale zakładowym 370.091.250,00 zł.

KOSD PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE PP SP Z O O SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Rudawie (kod pocztowy 32-064) przy ul. Legionów Polskich 105, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, Wydział Gospodarczy XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637714, NIP 676-201-21-11, REGON 351338158 wysokość kapitału zakładowego 767.780,00zł.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE PP SP. Z O.O. z siedzibą w: 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 142B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum, Wydział Gospodarczy XIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102192, NIP 851-00-18-902, REGON 810563259 wysokość kapitału zakładowego 3.901.000,00zł.

GEOCYCLE POLSKA SP. Z O.O. adres siedziby ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer wpis KRS 0000314461, NIP 656-22-85-991, REGON 260256494 kapitał zakładowy Spółki 240.000,00 zł.

ZAKŁAD GOSPODARKI POPIOŁAMI SP.Z O.O. adres siedziby ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, numer wpis KRS 0000013827, o numerze NIP: 5260030153, REGON: 010452473 wysokość kapitału zakładowego 13 770 000,00 zł.

LH ENGINEERING SP. Z O.O. z siedzibą w Małogoszczu, ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000013664, NIP: 656-19-57-307, REGON: 291155748, kapitał zakładowy 50.000,00 zł.

POLCALC NAWOZY WAPNIOWE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie adres: Aleje Jerozolimskie 142B (02-305) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000904298, NIP 7252310324, REGON: 389330902 o zarejestrowanym kapitale zakładowym 1 260 000,00 zł.

FUNDACJA HOLCIM WSPÓLNIE z siedzibą w Małogoszczu, ul. Warszawska 110, 28-366 Małogoszcz, wpisanej do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613956, NIP 656-23-31-892, REGON: 36425063400000.

IZOLBET SP. Z O.O. z siedzibą w Gostyninie (ul. Kowalska 9, 09-500 Gostynin), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000413877, NIP: 9710721529, REGON: 146040638, kapitał zakładowy w wysokości 11.895.750,00 zł.

HM FACTORY SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie adres: Aleje Jerozolimskie 142B (02-305) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego w Warszawie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000732143, NIP 7010822581, REGON: 380238603, o zarejestrowanym kapitale zakładowym 7 505 000,00 zł.